Start |  Konkurs NFOŚ |  Szczegółowe zalecenia NFOŚiGW

Szczegółowe zalecenia NFOSIGW

http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/372/1/1/zal_9_szczegolowe_zalecenia.doc

Podstawowe wymagania wobec planu:

Ø  przyjęcie do realizacji planu poprzez uchwałę Rady Gminy (wpisanie do WPF),

Ø  aktualność planu na moment rozliczania umowy o dofinansowanie w ramach działania 9.3,

Ø  wskazanie mierników osiągnięcia celów,

Ø  określenie źródeł finansowania,

Ø  plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji (procedury),

Ø  spójność z innymi planami/programami (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, założenia/plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, program ochrony powietrza),

Ø  zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

Ø  kompleksowość planu, tj.: wskazanie zadań inwestycyjnych, w następujących obszarach, m.in:

-   zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS – fakultatywnie), dystrybucja ciepła,

-   zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,

-   gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk) – fakultatywnie,

-   produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS.oraz zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.

 

Zalecana przez NFOŚIGW struktura planu:

  1. Streszczenie.
  2. Ogólna strategia:

•     Cele strategiczne i szczegółowe,

•     Stan obecny,

•     Identyfikacja obszarów problemowych,

•     Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę),

  1. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla,
  2. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem:

•     Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania,

•     Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

 

Wskaźniki monitorowania

·    poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji),

·    poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego,

·    udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ,

·    proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”,

·    W celu wyznaczenia poziomu redukcji zużycia energii, uzyskanej poprzez podniesienie efektywności energetycznej zaleca się korzystanie z danych zawartych w audytach energetycznych.

 

Dokumenty do pobrania

regulamin_konkursu Regulamin_konkursu.pdf

zal_2_wniosek_o_dofinansowanie zal_2_wniosek_o_dofinansowanie.doc

zal_3_zalaczniki_wymagane_do_wniosku zal_3_zalaczniki_wymagane_do_wniosku.doc

zal_4.1_lista_do_formalnej zal_4.1_lista_do_formalnej.doc

zal_4.2_lista_do_formalnej_dodatkowej zal_4.2_lista_do_formalnej_dodatkowej.doc

zal_5_wzor_karty-wykaz_dokumentow zal_5_wzor_karty-wykaz_dokumentow.doc

zal_6_wzor_karty_informacyjnej_do_zalacznika zal_6_wzor_karty_informacyjnej_do_zalacznika.doc

zal_7_regulamin_zop zal_7_regulamin_zop.doc

zal_8_wzor_umowy_o_dofinansowanie zal_8_wzor_umowy_o_dofinansowanie.doc

zal_9_szczegolowe_zalecenia zal_9_szczegolowe_zalecenia.doc

Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt