Start | Aktualności | Relacja z I Spotkania Koalicji
W I spotkaniu Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią, w dniu 6 marca 2014 r. w Warszawie, uczestniczyło ok. 60 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw energetyki cieplnej ale również organizacji eksperckich i mediów. 

Jednym z najważniejszych wniosków ze spotkania jest pomysł, by NFOŚiGW opracował program wsparcia dla tworzenia przez gminy stanowisk/jednostek zarządzania energią w gminie oraz szkoleń dla tzw. managerów energetycznych. 


Wstępem do spotkania była prezentacja p. Marka Zaborowskiego z Instytutu Ekonomii Środowiska, w której przedstawiono powody, dla których plany gospodarki niskoemisyjnej są niezbędne oraz cele powołania do życia Koalicji  na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. P. Zaborowski zachęcał również do odwiedzania strony internetowej projektu www.gospodarkaniskoemisyjna.pl, na której oprócz zamieszczonych do tej pory dokumentów i informacji, pojawiać się będą wiadomości na temat działań Koalicji i Koalicjantów oraz, na której sukcesywnie publikowane są dokumenty związane z tematem zrównoważonego gospodarowania energią w gminach. 

Prezentacja do pobrania wstep_marek_zaborowski tutaj


Następnie p. Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii streścił ideę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, czyli dokumentu stanowiącego syntezę Planów Zaopatrzenia w Ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz SEAPów (Sustainable Energy Action Plans), który umożliwiałby m.in. synchronizację działań gmin i przedsiębiorstw energetycznych. Podkreślony został również cel główny Koalicji, jakim są zmiany w prawie umożliwiające powstanie Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania energią, który integrowałby zadania i działania (w obie strony – w górę i w dół) poszczególnych szczebli państwowości (od krajowego po gminny). Pan Węglarz podkreślał również, że partnerzy projektu mają pełnić jedynie aktywizacyjną i stymulacyjną rolę, a promocja idei i wcielanie jej w życie leży w gestii członków Koalicji. 

p. Bożena Herbuś, inżynier miejski Miasta Częstochowa, zaprezentowała korzyści, również finansowe, wynikające z wprowadzania gospodarki niskoemisyjnej w swoim mieście. W prezentacji podkreślano, że zrównoważona gospodarka energetyczna, to dla samorządu nie tylko wyzwania, ale i szanse oraz korzyści. Bardzo ważne w tym kontekście jest systemowe podejście do tematu.

Prezentacja do pobrania b_herbusmarzec2014 tutaj


P. Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii, przedstawił pierwsze doświadczenia z wdrażania pilotażowych planów gospodarki niskoemisyjnej z lat ’90 w 6 gminach. Pan Rajkiewicz podkreślał wagę współpracy wielu partnerów z różnych branż np. ciepłowników, samorządowców, spółdzielców, dyrektorów szkół itd.. Przy okazji przedstawienia wykorzystanych źródeł finansowania działań P. Rajkiewicz zwracał również uwagę na fakt, że mimo pierwotnego narzekania przez gminy na brak środków finansowych, po opracowaniu dobrego i możliwego do zrealizowania planu, środki te znajdowały się. Przy okazji zaprezentowano również konkretne efekty dla kilku gmin. 

Prezentacja do pobrania rajkiewicz6marca2014prezentacja1_ tutaj


p. Stawiany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił programy NFOŚiGW wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej i OZE oraz zaprezentował podsumowanie zgłoszeń do konkursu na opracowanie przez gminy planów gospodarki niskoemisyjnej (liczba zgłoszeń, rozkład w województwach). Liczba gmin, które zgłosiły się do konkursu NFOŚiGW przekroczyła znacznie wstępne szacunki partnerów tego projektu, co pokazuje zainteresowanie wśród gmin tematem PGN oraz potrzebę działań w kierunku polepszania jakości planów i zarządzania energią w gminie. 

Prezentacja do pobrania nfosigwprezentacja6_03_2014pstawiany tutaj


Po przerwie, p. Liszka z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przedstawił propozycję zwartości dobrego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z przykładowym spisem treści. 

Prezentacja do pobrania pgnstandard_fewe_kape tutaj


W tym miejscu rozpoczęła się ożywiona dyskusja między przedstawicielami gmin, którzy dzielili się swoimi obserwacji z dotychczasowych działań, zaobserwowanymi problemami oraz sugestiami dla partnerów projektu. Wybrano również projekt loga Koalicji. 


Na koniec p. Węglarz zaprezentował plan działań Koalicji na najbliższe miesiące, który oprócz działań partnerów projektu oraz lidera Koalicji zawiera również propozycje działań i aktywności możliwych do podjęcia przez Koalicjantów w swoich gminach. 

Prezentacja do pobrania plandziaakoalicji_weglarza tutaj. 


Rekomendacje

»

Rekomendacje dla gmin

2016-08-11

Relacja z VII Spotkania Koalicji

»

Relacja ze spotkania Koalicji (30.06.2016)

2016-07-14

Spotkanie Koalicji 30.06.2016

»

Spotkanie Koalicji 30.06.2016 (Warszawa)

2016-06-17

Artykuł

»

Gospodarka niskoemisyjna a kształtowanie postaw obywatelskich

2016-03-08

Relacja z VI spotkania Koalicji

»

Relacja z VI spotkania Koalicji (3.11.2015, Warszawa)

2015-12-31© 2013 MMC

Kontakt